Algemene voorwaarden

1. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie

Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is gevestigd te Lisse (2162 HK) aan Sternhof 10 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28107072.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie en op alle rechtsverhoudingen van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie met derden. 
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voorrang.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is een overeenkomst van opdracht. 
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie. De aandeelhouder(s), bestuurders, alsmede degenen die voor/namens Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, onder curatelestelling of faillissement. 
 3. Elke opdracht komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie heeft ontvangen. Een opdrachtbevestiging kan zowel in een afzonderlijk document als per e-mail worden bevestigd, waaronder doch niet beperkt tot een zeer eenvoudige bevestiging per e-mail, gezien de aard van de nieuwe opdracht zo nodig voorzien van een afwijkend honorarium, op een verzoek van opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever kan Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie niet aan een vermeld tarief of bevestiging houden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 5. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

 

4. Inschakelen derden

 1. Bij de uitvoering van opdrachten is Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie gerechtigd derden in te schakelen. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en zonodig tevoren overleg met opdrachtgever plegen. 
 2. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is voor de gedragingen/werkzaamheden van die derden niet aansprakelijk (zie ook artikel 6), tenzij deze (rechts)personen uitdrukkelijk en onomstotelijk onder de verantwoording van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie handelen (zoals werknemers). 

 

5. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, waaronder doch niet beperkt tot extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
 4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd, doch slechts wanneer dit de rechtspositie van Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie niet benadeelt. In dat geval zal Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie ten minste een kopie in dossier houden (zie ook artikel 8).

 

6. Aansprakelijkheid

 1. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie zal naar beste vermogen de opdracht uitvoeren, doch er is op geen enkele wijze verbintenis tot enigerlei te behalen resultaat. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden en/of de resultaten daarvan.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn of worden verricht. 
 3. Het in lid 1 en lid 2 bepaalde is behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie. 
 4. De aansprakelijkheid van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is alsdan beperkt tot het honorarium dat door Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie van opdrachtgever is ontvangen inzake de betreffende opdracht, met een maximum van € 5.000,- per opdracht. 
 5. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie kan in de vorm van uitbesteding van dienst(en) en introductie van haar opdrachtgevers samenwerken met derden. Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, in de ruimste zin des woords, van deze derden (zie ook artikel 4).
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op enigerlei schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit. Dit geldt ook als opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht. 

 

7. Honorarium

 1. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast. De tarieven worden gepubliceerd op de website: https://www.robertbaars.nl/tarieven.
 2. Het van toepassing zijnde honorarium wordt door Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie, uitsluitend schriftelijk bevestigd in de opdrachtbevestiging.
 3. Indien door opdrachtgever een andere opdracht wordt gegeven, is dat niet per definitie tegen hetzelfde honorarium als voorgaande opdracht(en). Indien het honorarium voor de nieuwe opdracht(en) afwijkt, wordt dit afhankelijk van de omstandigheden uiterlijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging gecommuniceerd.
 4. In geval het honorarium afwijkt en niet eerder dan in de opdrachtbevestiging kan worden bekendgemaakt aan opdrachtgever, wordt na verloop van een termijn van twee weken, of bij start van de onderhavige werkzaamheden, opdrachtgever geacht het honorarium te hebben aanvaard, tenzij opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als schriftelijk geldt ook een reactie per e-mail.
 5. Betaling van iedere declaratie dient te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, en kan aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening worden gebracht, met een minimum van 1% per maand. 
 6. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van het declaratiebedrag, verschuldigd aan Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie.
 7. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is steeds gerechtigd van opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium en omzetbelasting te verlangen. 
 8. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort, dan wel de opdracht kan worden ontbonden, als geen tijdige betaling van voorschotten dan wel declaraties is ontvangen. Alle gevolgen van deze opschorting dan wel ontbinding zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever kan sowieso in een dergelijke situatie geen beroep doen op opzet of grove schuld aan de zijde van Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie.
 9. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. 
 10. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie is gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden, al dan niet via de (derden)rekening van een derde, te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie verschuldigd is.

 

8. Privacy en gegevensopslag

 1. Het met de opdracht gevormde en door Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie te bewaren (gedeelte van het) dossier zal gedurende tien jaar worden bewaard, waarna Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie het recht heeft het dossier te vernietigen.
 2. Indien opdrachtgever inzage wenst in het dossier, dan kan opdrachtgever een bericht sturen via het contactformulier op de website of via e-mail. Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie zal opdrachtgever op de kortst mogelijk termijn informeren. 
 3. Verzoeken tot wijziging en verwijdering van gegevens uit het dossier worden uitgevoerd op verzoek van opdrachtgever, doch slechts wanneer dit de rechtspositie van Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie niet benadeelt.
 4. Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie zal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen gegevens van opdrachtgever verstrekken aan andere partijen, behoudens aan de partijen die (noodzakelijkerwijs) betrokken zijn bij haar dienstverlening, tenzij Robert Baars - Onderzoek * Analyse * Participatie hiervoor door de Nederlandse wetgeving verplicht wordt.

 

9. Faciliteiten

 1. Indien Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie op lokatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht ter zake de opdracht, zal opdrachtgever zorgdragen dat alle naar redelijkheid en billijkheid benodigde faciliteiten, waaronder doch niet beperkt tot elektriciteit, koffie/thee/water en sanitaire voorzieningen, aanwezig en vrij, waaronder begrepen zonder kosten aan de zijde van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie, te gebruiken zijn. 

 

10. Opschorten, ontbinden, opzeggen

 1. Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie heeft het recht de nakoming van de verplichtingen aangaande een of meerdere opdrachten van opdrachtgever op te schorten of een of meerdere opdrachten te ontbinden, zonder dat in gebreke stelling noodzakelijk is, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht dan wel deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 
 2. Ten minste in aanmerking komend zijn, naast hetgeen bepaald in artikel 7, omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever, waaronder doch niet beperkt tot het ontbreken van de in artikel 5 genoemde informatie, het ontbreken van de in artikel 9 genoemde faciliteiten en vertraging en/of anderszins handelen, dusdanig dat niet langer van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie kan worden gevergd dat de opdracht, al dan niet tegen de overeengekomen condities, wordt nagekomen.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag) surseance van betaling, faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie vrij om de opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen.
 4. Indien een of meerdere opdrachten worden opgeschort, ontbonden en/of opgezegd, verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de opdracht voor de eerstvolgende vier weken na datum opschorting, ontbinding of opzegging gereserveerde arbeidstijd.
 5. Indien een of meerdere opdrachten worden opgeschort, ontbonden en/of opgezegd, zijn alle vorderingen van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie op opdrachtgever direct opeisbaar. 
 6. Alle schade(s) en kosten die verband houden met opschorting, ontbinding en/of opzegging zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

11. Klachten

 1. Opdrachtgever zal bij klachten eerst zo spoedig mogelijk schriftelijk contact opnemen met Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie om de klachten te uiten, welke vervolgens op de kortst mogelijke termijn zullen worden beantwoord. 
 2. Opdrachtgever dient Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie in staat te stellen een klacht te onderzoeken.
 3. Klachten die binnen alle redelijkheid en billijkheid niet naar tevredenheid worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, wijziging

 1. De rechtsverhouding tussen Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. 
 2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem/Amsterdam of, naar keuze van Robert Baars Onderzoek * Analyse * Participatie, de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 17 februari 2020 en vervangen alle eerdere algemene voorwaarden.