Privacy en algemene bepalingen

Robert Baars is van mening dat de bescherming van de privacy van gebruikers van de website van essentieel belang is. Binnen het kader van haar dienstverlening stelt zij daarom al hetgeen binnen haar macht mogelijk is in het werk om te voorkomen dat persoonlijke gegevens bij derden bekend raken. Robert Baars zal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen gegevens verstrekken aan andere partijen, behoudens aan de partijen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij haar dienstverlening, tenzij Robert Baars hiervoor door de Nederlandse wetgeving verplicht wordt.

Uw gegevens worden door Robert Baars alleen gebruikt voor dienstverlening aan u, verder wordt er niets mee gedaan. Dus ook niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.
 

Persoonsgegevens

Robert Baars verwerkt uw gegevens omdat deze gegevens nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website van Robert Baars, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat Robert Baars dit wettelijk verplicht is. Zo kunt u berichten per e-mail dan wel reguliere post sturen, of persoonlijk overhandigen aan Robert Baars, al dan niet voorzien van bijlagen.

Deze gegevens variëren van naam en adres tot en met inhoudelijk gegevens met betrekking tot de zaak van u of uw client, mogelijk ook financiële gegevens, en facturen aan u.

Bewaartermijn, inzage, wijziging en verwijdering

Al deze gegevens worden, in verband met de aard van de dienstverlening, bewaard voor een termijn van 10 jaar na afhandeling van het dossier waar de inhoud betrekking op heeft, behoudens de dossierstukken die meteen na afhandeling van het geschil geretourneerd kunnen worden. Indien u inzage wenst in de dossier(s) die Robert Baars van u bewaart, stuur dan een bericht via e-mail. Robert Baars zal u op de kortst mogelijk termijn informeren. Verzoeken tot wijziging en verwijdering van gegevens uit uw dossier worden uitgevoerd op uw verzoek, doch slechts wanneer dit de rechtspositie van Robert Baars niet benadeelt.

Klachten

Komt Robert Baars bovenstaande niet na, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging

De website van Robert Baars is versleuteld met een SSL certificaat. Daarnaast worden alle (beveiligings)updates terstond toegepast, wordt gebruik gemaakt van een firewall en antivirusscanning en is toegang beschermd met wachtwoorden. 

Gebruiker is op de hoogte dat internet nooit 100% veilig is, het versturen van gegevens blijft derhalve voor eigen risico van gebruiker. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van enig gebruik van deze website, waaronder doch niet beperkt tot het uploaden, c.q. verzenden van (persoonlijke) gegevens.
 

Cookies

Via de website van Robert Baars worden geen "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) op uw computer (of ander apparaat) geplaatst, behoudens wanneer een functionele cookie nodig is voor een werkende Drupal-website. Robert Baars streeft ernaar dit te minimaliseren.

Websites derden
Wanneer u op links naar websites van derden klikt (tekstlinks of bannerlinks), kunnen er door deze partijen wel meerdere soorten cookies op uw computer worden geplaatst. 
 

Cookies weigeren / toestaan / verwijderen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. 
Door zonder de net genoemde beperkingen gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals hierboven omschreven. Let op: u kunt na bezoek van de website de cookies verwijderen via uw browser (websitegeschiedenis).
 

Privacy en cookies derden

Robert Baars heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy- en cookiewetgeving door derden. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die door eventuele overtreding(en) van deze derden zou kunnen (of reeds is) ontstaan.
 

Diensten van en informatie naar derden

Op de website van Robert Baars kan verwezen worden naar websites van derden, echter Robert Baars verstrekt nadrukkelijk geen advies of de dienstverlening van derden bij gebruiker past, beheert deze websites niet en heeft hier derhalve geen controle over. Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

In geval gebruiker informatie toestuurt, al dan niet elektronisch, om in contact te komen met een derde, waaronder doch niet beperkt tot een van onze business partners, stuurt Robert Baars indien mogelijk deze informatie voor gebruiker door naar deze derde, doch is niet gehouden dat te doen. Robert Baars verstrekt nadrukkelijk geen advies of de diensten van derden bij gebruiker passen, en heeft tevens geen enkele invloed en geen enkele controle over de informatie, procedure(s), en/of elke andere dienst die door deze derde wordt aangeboden.
Robert Baars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de door deze derden aangeboden informatie, producten of diensten.
 

Slotbepaling

Robert Baars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze bepalingen. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

 

Robert Baars
Sternhof 10
2162 HK Lisse